Tầm quan trọng của áp dụng chỉ số xếp hạng khách hàng trong CRM

Chỉ số xếp hạng khách hàng (Customer Healthscore) là một số liệu quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Đây là một chỉ số dự đoán khả năng khách hàng rời bỏ hoặc tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ cũng như khả năng mua thêm. Việc đánh giá...

Read more...