1.HƯỚNG DẪN TẠO LIÊN HỆ

Tình huống: Bạn có những thông tin liên hệ của một khách hàng và nhiệm vụ của bạn bây giờ là phải tạo bản ghi Liên hệ mới trên hệ thống CRM

Liên hệ là đối tượng Khách hàng cá nhân hoặc là Liên hệ của Khách hàng tổ chức mà Nhân viên Bán hàng đang thực hiện tìm hiểu, chăm sóc, demo/giới thiệu sản phẩm, thuyết phục Khách hàng đồng ý mua sản phẩm/dịch vụ của Doanh nghiệp. Việc chăm sóc Liên hệ có vai trò rất quan trọng trong quy trình bán hàng của Doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm.

Việc chăm sóc Liên hệ có vai trò rất quan trọng trong quy trình bán hàng của Doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm.

Talgent cung cấp cho bạn các phương thức tiện lợi để thêm những Liên hệ mới, và giúp bạn tinh chỉnh thông tin biểu mẫu Liên hệ linh hoạt bằng cách Tùy biến Trường dữ liệu và Biểu mẫu

Bạn có thể thêm mới Liên hệ bằng cách Nhập trực tiếp hoặc Nhập hàng loạt

Để Nhập trực tiếp, bạn có 2 cách sau:

  • Cách 1: Trên Thanh Điều Hướng, bấm vào Dấu Cộng Tạo Nhanh, và chọn Thêm Liên hệ mới

  • Cách 2: Trên Thanh Điều Hướng, vào mục CRM và chọn phân mục Liên hệ. Ở giao diện Liên hệ, bấm nút Thêm Liên hệ mới

              Khi đó, cửa sổ Tạo Liên hệ mới sẽ hiện ra, bạn hãy nhập các thông tin cơ bản của Liên hệ mới theo biểu mẫu dưới đây

Bạn có thể thêm/bớt một số trường thông tin trong biểu mẫu này bằng cách tùy biến Trường dữ liệu và Bố cục biểu mẫu (Xem thêm Tôi muốn quản lý Trường dữ liệu của hệ thống Talgent)

Để Nhập hàng loạt, trên Thanh Điều Hướng, bạn vào mục CRM > phân hệ Liên hệ. Ở giao diện Liên hệ, chọn Thêm dữ liệu từ tệp tin. Bạn hãy chuẩn bị sẵn file chứa dữ liệu của Liên hệ theo biểu mẫu có sẵn bằng file Excel (xlxs, csv,…) và đưa file đó vào cửa sổ Thêm dữ liệu từ tệp tin.

Lưu ý: Talgent sẽ tự động tạo bản ghi cho Liên hệ và Tài khoản mới một khi Tiềm năng được chuyển đổi (Xem thêm Tôi muốn Chuyển hóa Tiềm năng thành Liên hệ) vì vậy bạn không cần tạo riêng bản ghi Liên hệ cho những Tiềm năng đó để tránh phát sinh các bản ghi trùng lặp không cần thiết!

 

Kết quả: Vậy là bạn đã tạo được Liên hệ mới. Hãy xem và quản lý các Liên hệ trong hệ thống bằng cách truy cập vào CRM > Liên hệ

2.HƯỚNG DẪN TẠO KHÁCH HÀNG

Tình huống: Công việc kinh doanh phát triển tốt, bạn đã có thêm nhiều Khách hàng mới mua hàng và sử dụng dịch vụ của bạn. Số lượng Khách hàng rất đa dạng, bạn nên lưu những thông tin Khách hàng của mình lên Talgent CRM để quản lý, phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ

Khách hàng  bao gồm thông tin của công ty, tổ chức có liên quan đến hoạt động mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của bạn. Một Khách hàng thông thường được liên kết với một hay nhiều Contact, mỗi Contact có những vị trí và vai trò khác nhau trong cùng một bản ghi Khách hàng.

Việc chăm sóc Khách hàng có vai trò rất quan trọng trong quy trình bán hàng của Doanh nghiệp, trực tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm.

Talgent cung cấp cho bạn các phương thức tiện lợi để thêm những Khách hàng mới, và giúp bạn tinh chỉnh thông tin biểu mẫu Khách hàng linh hoạt bằng cách Tùy biến Trường dữ liệu và Biểu mẫu

Bạn có thể thêm mới Khách hàng bằng cách

  • Nhập trực tiếp

  • Nhập hàng loạt

  • Chuyển đổi Tiềm năng thành Khách hàng (Xem thêm Tôi muốn Chuyển hóa Tiềm năng thành Liên hệ và Khách hàng)

 

Để Nhập trực tiếp, bạn có 2 cách sau:

  • Cách 1: Trên Thanh Điều Hướng, bấm vào Dấu Cộng Tạo Nhanh, và chọn Thêm Khách hàng mới

  • Cách 2: Trên Thanh Điều Hướng, vào mục CRM và chọn phân mục Khách hàng. Ở giao diện Khách hàng, bấm nút Thêm Khách hàng mới

              Khi đó, cửa sổ Tạo Khách hàng mới sẽ hiện ra, bạn hãy nhập các thông tin cơ bản của Khách hàng mới theo biểu mẫu dưới đây

Bạn có thể thêm/bớt một số trường thông tin trong biểu mẫu này bằng cách tùy biến Trường dữ liệu và Bố cục biểu mẫu (Xem thêm Tôi muốn quản lý Trường dữ liệu của hệ thống Talgent)

 

Để Nhập hàng loạt:

  • Trên Thanh Điều Hướng, bạn vào mục CRM > phân hệ Khách hàng.

  • Ở giao diện Khách hàng, chọn Thêm dữ liệu từ tệp tin. Bạn hãy chuẩn bị sẵn file chứa dữ liệu của Khách hàng theo biểu mẫu có sẵn bằng file Excel (xlxs, csv,…) và đưa file đó vào cửa sổ Thêm dữ liệu từ tệp tin.

Lưu ý: Talgent sẽ tự động tạo bản ghi cho Khách hàng mới một khi Tiềm năng được chuyển đổi (Xem thêm Tôi muốn Chuyển hóa Tiềm năng thành Khách hàng) vì vậy bạn không cần tạo riêng bản ghi Khách hàng cho những Tiềm năng đó để tránh phát sinh các bản ghi trùng lặp không cần thiết!

 

Kết quả: Vậy là bạn đã tạo được Khách hàng mới. Hãy xem và quản lý các Khách hàng trong hệ thống bằng cách truy cập vào CRM > Khách hàng

Hãy thao khảo thêm cách hiển thị Khách hàng của bạn qua tài liệu sau Tôi muốn cá nhân hóa giao diện Quản lý CRM của tôi