HƯỚNG DẪN TẠO BÁO GIÁ

1.    Thanh công cụ > Báng hàng > Báo giá > chọn Thêm báo giá

2.    Tại màn hình Thêm báo giá hãy điền thông tin:

  •  Mã báo giá: Tùy theo cấu hình Mã sẽ tự sinh hoặc bạn sẽ tự nhập

  • Tên báo giá: Tùy theo cấu hình mà Tên báo giá sẽ tự sinh hoặc bạn sẽ tự nhập. 

  • Khách hàng: Chọn khách hàng

  • Cơ hội: Báo giá này cho cơ hội kinh doanh nào

  • Đơn hàng: Báo giá này cho đơn hàng nào

  • Liên hệ: Người mua hàng

  • Giai đoạn: Là giai đoạn thực hiện báo giá

  • Ngày báo giá: Chọn ngày báo giá

  • Ngày hết hạn: Chọn ngày hết hạn hiệu lực của báo giá. Bạn có thể chọn nhanh ở các mức 10, 15 hoặc 30 ngày

3. Bắt đầy chọn sản phẩm vào báo giá. Chọn + Chọn sản phầm

 

 

4. Sau khi chọn sản phẩm vào báo giá với số lượng và mức giá mong muốn, bán có thể cấu hình Thuế, Chiết khấu, Phí vẫn chuyển

5. Ấn Lưu để lưu báo giá. Sau khi Lưu bạn có thể. Kết xuất báo giá ra file, Gửi email hoặc In báo giá