1.HƯỚNG DẪN PHÂN QUYỀN CHO NGƯỜI DÙNG

Tình huống: Bạn là Quản trị viên của hệ thống CRM Talgent. Các Lãnh đạo cấp cao muốn được vào Talgent để xem xét tình hình và chi tiết công việc của mọi người, nhưng họ không có nhu cầu vào mục Cài đặt của hệ thống để tránh chỉnh sửa nhầm lẫn/sai sót.

Đây chính là Tình huống trong tài liệu Tôi muốn thiết lập Quyền trong Talgent nơi sẽ giúp bạn thiết lập và cài đặt Quyền Lãnh đạo – Chỉ xem. (Xem thêm Tôi muốn thiết lập Quyền trong Talgent)

Công việc của bạn bây giờ sẽ là phân quyền này đến tài khoản của Lãnh đạo đó hoặc những người khác.

Có 2 cách để gán quyền cho người dùng:

 Cách 1:

  1. Thanh công cụ > Cài đặt > Người dùng và Quyền truy cập > Phân quyền. Đây là giao diện quản lý các Phân Quyền.

  2. Chọn quyền Lãnh đạo – Chỉ xem > Chỉnh sửa

  3. Chuyển đến tab Quyền người dùng > Thêm. Chọn những người dùng mà bạn muốn phân quyền này tới. Áp dụng để thực hiện việc gán quyền

 Cách 2:

  1. Thanh công cụ > Cài đặt > Người dùng và Quyền truy cập > Người dùng & Nhóm. Đây là giao diện quản lý người dùng trong hệ thống

  2. Chọn người bạn muốn phân quyền tới > Chỉnh sửa

Ở mục Quyền, hãy chọn Quyền Lãnh đạo – Chỉ xem.

Lưu ý, 1 tài khoản trong hệ thống có thể có nhiều Quyền, và kết quả cuối cùng sẽ là kết hợp của các quyền họ có. Hãy bấm Xem trước các quyền để biết được quyền hạn thực của họ

Kết quả: Vậy là bạn đã tạo và phân quyền thành công cho Lãnh đạo, người ấy sẽ chỉ có thể Xem các chức năng (trừ Cài đặt) và có mọi dữ liệu trong hệ thống để thực hiện các tác vụ cơ bản như Chạy Báo cáo, Dự đoán,…