HƯỚNG DẪN TẠO ĐƠN HÀNG

1.    Thanh công cụ > Bán hàng > Đơn hàng > chọn Thêm đơn hàng

2.    Tại màn hình Đơn hàng hãy điền thông tin:

  •  Mã đơn hàng: Tùy theo cấu hình Mã sẽ tự sinh hoặc bạn sẽ tự nhập

  • Tên đơn hàng: Tùy theo cấu hình mà Tên báo giá sẽ tự sinh hoặc bạn sẽ tự nhập. 

  • Loại đơn hàng: Bán có thể chọn loại đơn hàng như bán lẻ, bán hàng hóa, bán dịch vụ, … 

  • Khách hàng: Chọn khách hàng cho đơn hàng

  • Cơ hội: Đơn hàng này cho cơ hội kinh doanh nào

  • Báo giá: Báo giá này cho đơn hàng nào

  • Liên hệ: Người mua hàng

  • Giai đoạn: Là giai đoạn thực hiện đơn hàng

  • Phương thức thanh toán: Chọn phương thức thanh toán mong muốn

  • Trạng thái thanh toán: Đã trả, Trả 1 phần hay chưa trả

3. Bắt đầy chọn sản phẩm vào đơn hàng. 

Cách 1: Nhấn Chọn + Lấy từ báo giá. Nếu bạn đã điền thông tin báo giá, hệ thống sẽ tự động điền toàn bộ sản phẩm, mức giá, … vào đơn hàng.

Cách 2: Nhấn Chọn + Chọn sản phẩm. Bạn sẽ chọn sản phẩm mong muốn
 

 

Sau khi chọn sản phẩm vào báo giá với số lượng và mức giá mong muốn, bán có thể cấu hình Thuế, Chiết khấu, Phí vẫn chuyển

 

4. Điền thông tin Giao hàng

 5. Ấn Lưu để lưu đơn hàng. Sau khi Lưu bạn có thể. Kết xuất báo giá ra file, Gửi email hoặc In đơn hàng