BỘ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Hướng dẫn tạo danh sách
Tình huống: Bạn là một trưởng nhóm bán hàng, bạn muốn nhìn thấy danh sách tất cả những Tiềm năng trong hệ thống đã được Chuyển đổi (Xem thêm cách Chuyển đổi Tiềm năng), ai đang là nhân viên phụ trách, đánh nhãn quy mô Tiềm năng nếu có trên 50 nhân viên và thống kê trực tiếp dữ liệu thành những biểu đồ như Nguồn Tiềm năng; Tiềm năng mỗi nhân viên phụ trách đảm nhận,…
Chà, với một yêu cầu như trên, để vừa có thể tùy biến, lại cá nhân hóa, thậm chí thực hiện thống kê dữ liệu phức tạp và trình bày dưới dạng biểu đồ, không thể làm theo phương pháp thủ công được. Cũng khó có công cụ quản lý nào có thể đáp ứng được điều kiện đặt ra.
Talgent cung cấp cho bạn khả năng tùy biến mạnh mẽ, cá nhân hóa tối đa thông tin người dùng muốn tiếp cận, cùng lúc thống kê và trình bày gọn gàng, tất cả gói gọn trong một trang làm việc của bạn. Đó chính là tính năng Danh sách Thông minh (Smart list)
Ví dụ trên có thể được tách nhỏ thành những yêu cầu sau:
 • Tôi muốn tạo 1 Danh sách mới cho riêng tôi (cho điều kiện danh sách những Tiềm năng trong hệ thống đã được Chuyển đổi và ai đang là nhân viên phụ trách)
 • Tôi muốn thêm cột thông tin mới cho Danh sách của tôi (cho điều kiện đánh nhãn Tiềm năng lớn trên 50 nhân viên)
 • Tôi muốn thêm các thống kê/Biểu đồ vào giao diện của tôi (Nguồn Tiềm năng; Tiềm năng mỗi Chủ bán hàng đảm nhận)
 
Tôi muốn tạo 1 Danh sách mới cho riêng tôi
 1. Có 2 cách để tạo Danh sách Thông minh
  1. Truy cập vào CRM > Tiềm năng > Mục Danh sách > Nút Cộng
  2. Thanh Công cụ > Cài đặt > Danh sách và Báo cáo > phân mục Danh sách > Tiềm năng > Thêm mới
 2. Bạn được dẫn tới trang tạo Danh sách Thông minh, nơi bạn sẽ thiết lập và cá nhân hóa giao diện hiển thị của mình với Tiềm năng
 
Trường
Mô tả
Giá trị
Giá trị cho Ví dụ
Tên
Tên gọi của Danh sách
 
Tiềm năng đã Chuyển đổi
Bảng chính
Nơi lấy dữ liệu chính
Mặc định là đối tượng bạn tạo Danh sách Thông minh
 
Bảng phụ
Nơi lấy dữ liệu khác kèm/không kèm thêm
Có sẵn bảng Công việc và Sự kiện để chọn
 
Bộ lọc
Chọn cột kèm điều kiện để lọc lấy dữ liệu cuối cùng
Lấy giá trị của cột cùng điều kiện
– Cột Tên lấy điều kiện *=Show all để nhận tất cả Tiềm năng trong hệ thống
– Cột Trạng Thái Tiềm năng ta chọn = Equal to giá trị Đã chuyển đổi
– Chọn Tất cả để nhận giá trị thỏa mãn cả 2 điều kiện lọc trên
Cột
Cột được hiển thị trong bảng
Chọn những cột bạn muốn hiển thị
Hãy chọn bất kì các cột nào bạn muốn cho bảng, ở Ví dụ này ta cần nhớ thêm 1 cột Nhân viên phụ trách

 

 1. Bấm Preview để xem trước Danh sách dạng Bảng đã như mong muốn hay chưa, bạn có thể tùy ý kéo chỉnh vị trí và độ rộng giữa các cột. Bấm Lưu để tạo Danh sách Thông minh
Tôi muốn thêm cột thông tin mới
 1. Hãy quay lại giao diện tùy chỉnh/cá nhân hóa Danh sách Thông minh vừa tạo
  1. Truy cập vào CRM > Tiềm năng > Mục Danh sách > Nút Chỉnh sửa
  2. Thanh Công cụ > Cài đặt > Danh sách và Báo cáo > phân mục Danh sách > Tiềm năng > sửa Danh sách 
 2. Ở phân mục Cột, chọn Thêm cột trạng thái
 3. Ở cửa sổ Thêm cột trạng thái, ta thiết lập các thông tin cho cột mới như:
Trường
Mô tả
Giá trị
Giá trị cho Ví dụ
Tên
Tên gọi của cột mới
 
Quy mô
Loại cột
Chọn định dạng giá trị cột
Text – Chữ cái
Numberic – Số
Currentcy – Tiền tệ
Text
Giá trị mặc định
Giá trị mặc định khi không thỏa mãn điều kiện
Dựa vào Loại cột, ta điền dữ liệu dưới dạng tương ứng
Tiềm năng vừa
Giá trị thay đổi khi
Ta thêm điều kiện để hệ thống điền giá trị tương ứng
Thêm số lượng giá trị cùng điều kiện để đánh nhãn
– Số lượng nhân viên từ 50 trở lên: Đánh nhãn Tiềm năng lớn
– Số lượng nhân viên nhỏ hơn 50: Đánh nhãn Tiềm năng nhỏ
 1. Bấm Xem trước để xem trước Danh sách dạng Bảng. Bấm Lưu để lưu lại thay đổi vào Danh sách Thông minh.
Tôi muốn thêm các thống kê/Biểu đồ vào giao diện của tôi
 1. Hãy quay lại giao diện tùy chỉnh/cá nhân hóa Danh sách Thông minh vừa tạo
  1. Truy cập vào CRM > Tiềm năng > Mục Danh sách > Nút Chỉnh sửa
  2. Thanh Công cụ > Cài đặt > Danh sách và Báo cáo > phân mục Danh sách > Tiềm năng > sửa Danh sách 
 2. Ở mục Danh sách biểu đồ, ta tạo 2 biểu đồ:
  1. Nguồn tiềm năng
  2. Tiềm năng mỗi Chủ bán hàng đảm nhận
 3. Ở mục Thẻ thống kê, ta tạo 1 thẻ mới tên là Trạng thái Tiềm năng để đếm số lượng Tiềm năng với mỗi trạng thái
Kết quả:
Vậy là xong! Bạn đã tự tạo cho mình một Danh sách được cá nhân hóa, phù hợp với mục đích và công việc của bạn.
Khi quay lại giao diện Tiềm năng, bạn hãy sử dụng Danh sách thông minh “Tiềm năng đã chuyển đổi” để xem kết quả tương ứng:
2. Giải thích: CHỨC NĂNG Cột trạng thái
Tình huống: Bạn là một Chủ bán hàng, bạn muốn nhìn thấy danh sách tất cả những Tiềm năng trong hệ thống và phải đánh dấu Quy mô của Tiềm năng :
 • Nếu Tiềm năng có trên 50 Nhân viên: Quy mô lớn
 • Nếu Tiềm năng có dưới 50 Nhân viên: Quy mô nhỏ

Những dữ liệu của Tình huống mang tính chất đặc thù và hiếm khi được cung cấp sẵn bởi một hệ thống CRM mặc định.
Tuy nhiên, tính năng Danh sách Thông minh (Smart list) của Talgent cung cấp cho bạn khả năng tùy biến mạnh mẽ, cá nhân hóa tối đa thông tin người dùng muốn tiếp cận. Dù cho đó là thêm trường, thậm chí trình bày thêm một cột có điều kiện phụ thuộc dữ liệu vào Bảng hiển thị, cũng rất đơn giản và hoàn toàn khả thi!
Chúng ta hãy thiết lập Danh sách Thông minh có Cột trạng thái như sau:
 1. Có 2 cách để tạo Danh sách Thông minh
  1. Truy cập vào CRM > Tiềm năng > Mục Danh sách > Nút Cộng
  2. Thanh Công cụ > Cài đặt > Danh sách và Báo cáo > phân mục Danh sách > Tiềm năng > Thêm mới
 2. Bạn được dẫn tới trang tạo Danh sách Thông minh, nơi bạn sẽ thiết lập và cá nhân hóa giao diện hiển thị của mình với Tiềm năng
 
Trường
Mô tả
Giá trị
Giá trị cho Ví dụ
Tên
Tên gọi của Danh sách
 
Tất cả Tiềm năng
Bảng chính
Nơi lấy dữ liệu chính
Mặc định là đối tượng bạn tạo Danh sách Thông minh
 
Bảng phụ
Nơi lấy dữ liệu khác kèm/không kèm thêm
Có sẵn bảng Công việc và Sự kiện để chọn
 
Bộ lọc
Chọn cột kèm điều kiện để lọc lấy dữ liệu cuối cùng
Lấy giá trị của cột cùng điều kiện
– Cột Tên lấy điều kiện *=Show all để nhận tất cả Tiềm năng trong hệ thống
– Cột Trạng Thái Tiềm năng ta chọn = Equal to giá trị Đã chuyển đổi
– Chọn Tất cả để nhận giá trị thỏa mãn cả 2 điều kiện lọc trên
Cột
Cột được hiển thị trong bảng
Chọn những cột bạn muốn hiển thị
Hãy chọn bất kì các cột nào bạn muốn cho bảng, ở Ví dụ này ta cần nhớ thêm 1 cột Chủ bán hàng
Tôi muốn thêm Cột trạng thái
 1. Ở phân mục Cột, chọn Thêm cột trạng thái
 2. Ở cửa sổ Thêm cột trạng thái, ta thiết lập các thông tin cho cột mới như:
Trường
Mô tả
Giá trị
Giá trị cho Ví dụ
Tên
Tên gọi của cột mới
 
Quy mô
Loại cột
Chọn định dạng giá trị cột
Text – Chữ cái
Numberic – Số
Currentcy – Tiền tệ
Text
Giá trị mặc định
Giá trị mặc định khi không thỏa mãn điều kiện
Dựa vào Loại cột, ta điền dữ liệu dưới dạng tương ứng
Nhãn trạng thái: Quy mô nhỏ
 
Giá trị thay đổi khi
Ta thêm điều kiện để hệ thống điền giá trị tương ứng
Thêm số lượng giá trị cùng điều kiện để đánh nhãn
– Số lượng nhân viên nhỏ hơn 50: Đánh nhãn Quy mô nhỏ
– Số lượng nhân viên lớn hơn 50: Đánh nhãn Quy mô lớn
 
Định dạng
Chỉnh sửa màu nền, màu chữ, biểu tượng và bố cục hiển thị của nhãn trạng thái
 
 
 1. Bấm Xem trước để xem trước Danh sách dạng Bảng. Bấm Lưu để lưu lại thay đổi vào Danh sách Thông minh.
Kết quả: Vậy là xong! Bạn đã tự tạo cho mình một Danh sách được cá nhân hóa, phù hợp với mục đích và công việc của bạn.
Khi quay lại giao diện Tiềm năng, bạn hãy sử dụng Danh sách thông minh vừa tạo để xem kết quả tương ứng: