Bộ khảo sát thị trường, ý kiến khách hàng & phản hồi của nhân viên,...

Công cụ giúp bạn quản lý khảo sát thị trường, ý kiến khách hàng, NPS và đánh giá mức độ hài lòng của nhân viên, …

100+ Mẫu khảo sát

Mẫu khảo sát khách hàng

Khảo sát hài lòng khách hàng
(Customer Satisfaction Survey)

Khảo sát dịch vụ khách sạn
(Guest Satisfaction Survey)

Khảo sát dịch vụ nhà hàng
(Restaurant Feedback Survey)

Khảo sát dịch vụ hỗ trợ khách hàng
(Customer Support Survey)

Khảo sát khách hàng doanh nghiệp
(Business to Business Survey)

Khách hàng dừng sử dụng dịch vụ
(Customer-Exit Survey)

Mẫu khảo sát nhân viên, ...

Khảo sát hài lòng nhân viên
(Employee Satisfaction Survey)

Đánh giá 360 độ về quản lý
(360 Degree Manager Survey)

Đánh giá 360 độ về nhân viên
(360 Degree Employee Survey)

Đánh giá hiệu suất đội nhóm
(Team Performance Survey)

Đánh giá chất lượng văn phòng
(Office Feedback Survey)

Phản hồi về phúc lợi của nhân viên
(Employee Benefits Feedback Survey)

Mẫu khảo sát NPS, CSAT, ...

CSAT
(CSAT Survey)

NPS
(NPS Survey)

Mẫu khảo sát dịch vụ y tế, ...

Khảo sát chất lượng dịch vụ khám bệnh
(Hospital Performance Survey)

Khảo sát dịch vụ bảo hiểm y tế
(Health Insurance Survey)

Mẫu khảo sát sự kiện (Events), ...

Khảo sát chất lượng sự kiện
(Event Feedback Survey)

Khảo sát thăm dò trước sự kiện
(Post-Event Feedback Survey)

Mẫu khảo sát thị trường, ...

Khảo sát nghiên cứu thị trường
(Market Research Survey)

Khảo sát sự tiện dụng của sản phẩm
(Product Market Fit Survey)

Khảo sát về sản phẩm mới
(New Product Survey)