DANH SÁCH CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN

1. Bộ tính năng quản lý khách hàng

Tạo và quản lý tiềm năng

Play Video

Chuyển đổi tiềm năng

Play Video

Tạo và quản lý khách hàng

Play Video

Tạo và quản lý liên hệ

Play Video

2. Bộ tính năng bán hàng

Tạo và quản lý báo giá

Play Video

Tạo đơn hàng

Play Video

Quản lý đơn hàng

Play Video

Tạo và quản lý cơ hội

Play Video

Quản lý ghi nhận doanh số

Play Video

Tạo và cấu hình dự báo doanh số

Play Video

3. Bộ tính năng quản lý kho/ hàng hoá

Cấu hình quản lý kho

Play Video

Tạo và quản lý hàng hoá

Play Video

4. Cấu hình chung

Tạo và cấu hình danh sách

Play Video

Quản lý danh sách

Play Video

Thêm người dùng và phân quyền

Play Video

Cách tạo biểu bảng

Tạo chat Zalo/ Facebook

Play Video

Tạo và quản lý công việc

Play Video

Tạo chiến dịch email marketing A/B Testing

Tạo chiến dịch Email marketing bản tin

Tạo và cấu hình trường dữ liệu

How To: Configure Sales Forecast?

Cấu hình quy trình tự động

Cấu hình chỉ số xếp hạng