HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP QUYỀN

Tình huống: Bạn là Quản trị viên của hệ thống CRM Talgent. Các Lãnh đạo cấp cao muốn được vào Talgent để xem xét tình hình và chi tiết công việc của mọi người, nhưng họ không có nhu cầu vào mục Cài đặt của hệ thống để tránh chỉnh sửa nhầm lẫn/sai sót.

Quyền trong một hệ thống bao gồm những tác vụ họ có thể làm đối với từng chức năng của hệ thống và những dữ liệu mà họ được phép nhìn thấy/truy cập/tác động lên.

Bất kì hệ thống CRM nào cũng cần phải thiết lập các Phân Quyền cơ bản.

Một trong những công việc đầu tiên khi tiếp nhận hệ thống mới đó là thiết lập Phân Quyền trong hệ thống để mỗi thành viên trong hệ thống sẽ được gán Quyền phù hợp với chức vụ và quyền hạn của họ.

Ở Tình huống trên, ta cần phải thiết lập 1 Quyền mới với các yếu tố:

–        Được vào mọi tính năng của hệ thống, trừ mục Cài đặt

–        Có quyền được Xem

–        Truy cập dữ liêu: Tất cả

Hãy bắt đầu tạo và thiết lập Phân Quyền mới:

1.    Thanh công cụ > Cài đặt > Người dùng và Quyền truy cập > Phân quyền. Đây là giao diện quản lý các Phân Quyền. Bấm Thêm để bắt đầu tạo 1 Quyền mới

2.    Tab Sự cho phép: Đây là nơi bao gồm các chức năng của hệ thống, bạn sẽ thiết lập bằng cách chỉ định xem người dùng sẽ được làm gì đối với từng chức năng
Ở tình huống này, Lãnh đạo được phép vào mọi tính năng của hệ thống trừ Cài đặt. Vậy đối với Tính năng System Admin, ta tắt bỏ mọi quyền trong đó để ẩn Cài đặt của hệ thống


Đối với các tính năng khác, họ chỉ có nhu cầu Xem, vậy hãy chỉ bật khả năng Xem (View Only)

3.    Tab Truy cập dữ liệu: Đối với từng chức năng trong hệ thống, bạn chỉ định xem người dùng có thể xem/tác động được những đối tượng nào.
Vì ta đã thiết lập quyền Chỉ Xem (View Only) ở tab Sự cho phép, với Tình huống này, ta sẽ cho phép Quyền được truy cập Mọi dữ liệu (All)

4.    Tab Quyền thành viên: Tại đây bạn có thể quản lý được những thành viên nào đang được gán quyền tới.
Bạn có thể gán quyền cho Thành viên khác trong hệ thống bằng cách bấm Thêm

Kết quả: Vậy là xong, bạn đã tạo thành công Quyền Lãnh đạo – Chỉ xem

Hãy tham khảo thêm cách Phân quyền cho người dùng trong hệ thống (Xem thêm Phân quyền cho người dùng)