HƯỚNG DẪN TẠO SẢN PHẨM

1.    Thanh công cụ > Sản phẩm > Sản phẩm > chọn Thêm sản phẩm

2. Tại màn hình Tạo sản phẩm hãy điền thông tin sản phẩm với nhưng lưu ý sau:

 • Bạn có 5 mức giá quản lý. Bạn có thể đổi tên của các mức giá này theo mong muốn bằng cách vào Cấu hình – Tùy Chỉnh – Tùy chỉnh trường – Sản phẩm rồi chọn trường muốn sửa tên

 • Bạn có thể nhập tối đa 4 hình sản phẩm. 

 • Trạng thái: Có 3 trạng thái: 

  Chưa bán

  Bạn có thể nhập hàng tồn kho, sửa sản phẩm, nhưng sản phẩm sẽ ko xuất hiện trong danh sách hàng tồn kho để bán hàng

  Đang bán

  Sản phẩm đang ở chế độ bán hàng

  Dừng bán

  Vẫn xuất hiện trong các đơn hàng cũ, nhưng sản phẩm sẽ ko xuất hiện trong danh sách hàng tồn kho để bán hàng

3. Thuộc tính sản phẩm: Bạn có thể thêm các trường thuộc tính để tạo các biến thể của sản phẩm như MÀU SẮC, KÍCH CỠ, VẬT LIỆU, … mỗi thuộc tính đều có thể nhập tham số riêng như XANH, ĐỎ, hay là cỡ X, XL, XXL, …

4. Thông tin tồn kho: Bạn có thể biết chi tiết số lượng tồn kho ứng với số Lô hàng, Số IMEI/ Serial và các Biến thể

 

5. Cảnh báo hàng tồn kho: Bạn có thể cấu hình các mức tồn kho tối thiểu và tối đa. Hệ thống sẽ cảnh báo bạn khi số lượng tồn trong kho/ cửa hàng thấp hơn mức tối thiểu và lớn hơn mức tối đa