HƯỚNG DẪN TẠO NHÓM VÀ THÊM NGƯỜI DÙNG VÀO NHÓM

Tình huống: Bạn được phân công công việc phân chia và sắp xếp các Nhân viên thành các Nhóm/Đội ngũ và chỉ định người làm Quản lý Nhóm. Đầu tiên sẽ là Nhóm Bán hàng.

Chúng ta nên nhóm những người có cùng chung công việc hay cùng nằm trong bộ phận thực tế để sắp xếp thành hệ thống các Nhóm.

Các Nhóm này sẽ giúp bản thân người quản lý và Talgent dễ dàng trong việc nắm bắt thông tin, nhóm dữ liệu, từ đó giúp Talgent thực hiện các tác vụ khác như tạo Hộp thư Nhóm (Xem thêm Làm cách nào để tạo hộp thư cho Nhóm), chạy Dự báo (Xem thêm Tôi muốn xem Dự báo cho Đội ngũ Bán hàng của mình)

Tạo Nhóm mới

 1. Hãy vào giao diện quản lý Nhóm: Thanh công cụ > Cài đặt > Người dùng và Quyền truy cập > phân mục Người dùng & Nhóm > tab Nhóm

 2. Bấm Thêm để tạo Nhóm mới

 3. Bạn hãy nhập liệu cho Nhóm mới này:

  – Tên nhóm: Tên đặt của Nhóm mới

  – Thêm: Bắt đầu thêm ngay thành viên cho Nhóm. Bạn hãy tìm và chọn các thành viên đang có sẵn trên hệ thống

  – Lưu lại để hoàn tất việc thêm/tạo mới

Quản lý Nhóm và chỉ định Quản lý Nhóm

 1. Hãy vào giao diện quản lý Nhóm: Thanh công cụ > Cài đặt > Người dùng và Quyền truy cập > phân mục Người dùng & Nhóm > tab Nhóm

 2. Chọn một Nhóm > Chỉnh sửa

 3. Tại đây, bạn có thể:

  – Sửa tên Nhóm

  – Thêm/loại bỏ Thành viên Nhóm. Một người có thể làm Thành viên của nhiều Nhóm khác nhau

  – Chỉ định Quản lý Nhóm. Bạn có thể chọn nhiều người làm Quản lý của Nhóm

  – Lưu lại để hoàn tất việc chỉnh sửa.

Kết quả: Vậy là bạn đã tạo thành công Nhóm/Đội ngũ Bán hàng của mình.

Từ đó bạn có thể thiết lập Hộp thư Nhóm (Xem thêm Làm cách nào để tạo hộp thư cho Nhóm), chạy Dự báo (Xem thêm Tôi muốn xem Dự báo cho Đội ngũ Bán hàng của mình